Phổ biến tuyên truyền

Nghĩ về “Bình dân học vụ số”

Bài học từ tư tưởng của Bác Hồ về “Bình dân học vụ” để xóa mù chữ trước đây, rất có thể còn có giá trị to lớn trong việc phổ cập chuyển đổi số hiện nay.

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHÃ VỤ QUÂN SỰ

Bài tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Quy định xử lý hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự

NGÀY PHÁP LUẬT

Ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp đầu tiên. Vào tháng 6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”.

TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Hưởng hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11với nội dung, khẩu hiệu cụ thể:

Luật cư trú

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020
12