Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
31/BC-UBND15/6/2022Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử quý II năm 2022
30/BC-UBND15/6/2022Định kỳ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước 6 tháng năm 2022
28/BC-UBND02/6/2022Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
26/KH-UBNBD26/4/2022Triển khai thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nƣớc trên địa bàn thị trấn Bút Sơn, năm 2022
16/KH-UBND02/3/2022Tự kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị trấn Bút Sơn năm 2022
15/KH-UBND02/3/2022Tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị trấn Bút Sơn năm 2022
08/BC-UBND02/3/2022Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý I, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm qúy II năm 2022
14/KH-UBND25/02/2022Triển khai công tác huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2022
12/KH-UBND24/02/2022Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2022
10/KH-UBND21/02/2022Tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ trên địa bàn thị trấn Bút Sơn năm 2022.
11/QĐ-UBND09/02/2022Thành lập tổ thẩm định điều kiện cách ly y tế tại nhà đối với người nhiễm Covid-19
09/QĐ-UBND13/01/2022Về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn và Nghị quyết HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022
04/QĐUBND07/01/2022Về việc kiện toàn Bộ phân tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc UBND thị trấn Bút Sơn
02/KH-UBND07/01/2022Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Số: 05/QĐ-UBND07/01/2022Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Bút Sơn
02/QĐ-UBND05/01/2022Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thị trấn Bút Sơn
01/QĐ-UBND05/01/2022Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
01/TB-UBND04/01/2022Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND thị trấn BÚt Sơn năm 2022
210/QĐ-UBND31/12/2021Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
103/BC-UBND20/12/2021Kết quả thực hiện đầu tư công năm 2021 Kế hoạch đầu tư và phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2022
102/BC-UBDN17/12/2021Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 Phƣơng hƣớng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
99/BC-UBND15/12/2021Kết quả bình xét danh hiệu "công dân kiểu mẫu"," gia đình kiểu mẫu" năm 2021
98/BC-UBND15/12/2021Kết quả bình xét “Gia đình văn hóa” năm 2021.
96/BC-UBND15/12/2021Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử năm 2021
95/BC-UBND14/12/2021Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2021
92/BC-UBND06/12/2021Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.
91/BC-UBND29/11/2021Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
82/BC-UBND11/11/2021Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021
81/BC-UBND11/11/2021Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
80/BC-UBND08/11/2021Về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP
1/5
12345